واحد مشاوره موسسه آموزش عالی علامه دهخدا http://mdehkhoda.mihanblog.com 2018-11-17T09:08:46+01:00 text/html 2017-05-08T07:01:05+01:00 mdehkhoda.mihanblog.com موسسه علامه دهخدا خدماتی جدید در سال جدید- واحد مشاوره http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/8 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/boxs_moshavere.jpg" alt=""> text/html 2017-05-08T06:56:12+01:00 mdehkhoda.mihanblog.com موسسه علامه دهخدا افسردگی را در خود بیابیم-4 http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/7 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/0vib_afsordegi4.jpg" alt=""> text/html 2017-05-08T06:54:16+01:00 mdehkhoda.mihanblog.com موسسه علامه دهخدا افسردگی را در خود بیابیم-3 http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/4 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/3zqy_afsordegi3.jpg" alt=""> text/html 2017-05-08T06:52:58+01:00 mdehkhoda.mihanblog.com موسسه علامه دهخدا افسردگی را در خود بیابیم-2 http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/3 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/pn0j_afsordegi2.jpg" alt=""> text/html 2017-05-08T06:50:48+01:00 mdehkhoda.mihanblog.com موسسه علامه دهخدا افسردگی را در خود بیابیم-1 http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/2 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/n2da_afsordegi1.jpg" alt=""> text/html 2015-05-20T07:36:37+01:00 mdehkhoda.mihanblog.com موسسه علامه دهخدا برگزاری كارگاه شیوه های موفقیت تحصیلی http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/1 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">قـابـل توجـّـه دانـشـجـویان گـرامـی</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">كارگاه شیوه های موفقیت تحصیلی</span></font></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#006600"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">باحضور كارشناس مشاوره، آقای قاسمی</span></font><span lang="FA" style="line-height: 115%;"></span></font></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#006600"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><br></span></font></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; زمان: كارگاه اوّل: چهارشنبه 30/02/94&nbsp; - ساعت 9 إلی 11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; كارگاه دوم: دوشنبه 04/03/94 - ساعت 11:30 إلی 13 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; مكان : &nbsp;آمفی تئاتر مؤسسه</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آرزوی ما موفقیت شماست</font></span></p>