واحد مشاوره موسسه آموزش عالی علامه دهخدا tag:http://mdehkhoda.mihanblog.com 2019-01-20T02:57:22+01:00 mihanblog.com خدماتی جدید در سال جدید- واحد مشاوره 2017-05-08T07:01:05+01:00 2017-05-08T07:01:05+01:00 tag:http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/8 موسسه علامه دهخدا ]]> افسردگی را در خود بیابیم-4 2017-05-08T06:56:12+01:00 2017-05-08T06:56:12+01:00 tag:http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/7 موسسه علامه دهخدا ]]> افسردگی را در خود بیابیم-3 2017-05-08T06:54:16+01:00 2017-05-08T06:54:16+01:00 tag:http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/4 موسسه علامه دهخدا ]]> افسردگی را در خود بیابیم-2 2017-05-08T06:52:58+01:00 2017-05-08T06:52:58+01:00 tag:http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/3 موسسه علامه دهخدا ]]> افسردگی را در خود بیابیم-1 2017-05-08T06:50:48+01:00 2017-05-08T06:50:48+01:00 tag:http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/2 موسسه علامه دهخدا ]]> برگزاری كارگاه شیوه های موفقیت تحصیلی 2015-05-20T07:36:37+01:00 2015-05-20T07:36:37+01:00 tag:http://mdehkhoda.mihanblog.com/post/1 موسسه علامه دهخدا قـابـل توجـّـه دانـشـجـویان گـرامـیكارگاه شیوه های موفقیت تحصیلی باحضور كارشناس مشاوره، آقای قاسمی  زمان: كارگاه اوّل: چهارشنبه 30/02/94  - ساعت 9 إلی 11                       كارگاه دوم: دوشنبه 04/03/94 - ساعت 11:30 إلی 13           مكان :  آمفی تئاتر مؤسسهآرزوی ما موفقیت شماست قـابـل توجـّـه دانـشـجـویان گـرامـی

كارگاه شیوه های موفقیت تحصیلی

 باحضور كارشناس مشاوره، آقای قاسمی


  زمان: كارگاه اوّل: چهارشنبه 30/02/94  - ساعت 9 إلی 11     

                  كارگاه دوم: دوشنبه 04/03/94 - ساعت 11:30 إلی 13         

  مكان :  آمفی تئاتر مؤسسه

آرزوی ما موفقیت شماست

]]>